Terugblik op de FNOI Ledenvergadering

Forse discussie CA+ regeling

Ruim 40 FNOI leden woonden de najaarsledenvergadering in Vianen bij op donderdag 24 november.

Ard de Haas werd herbenoemd als bestuurslid voor een volgende termijn van vier jaar. Penningmeester Hans van de Nes behandelde de financiële stand van zaken voor 2016 (klein plusje), en de begroting voor 2017 (kleine min). Hij stelde tijdens de vergadering voor de contributie voor 2017 ongewijzigd vast  te stellen.

Daarnaast werd een update gegeven uit de verschillende commissies over de verschillende dossiers waar de FNOI zich op inzet. Een forse discussie betrof de situatie rond de gewijzigde CA+ regeling.

Voorzitter Gerard Nijssen benadrukte dat deze kwestie ook tot een stevige discussie had geleid in de bestuursvergadering die aan de Ledenvergadering vooraf was gegaan.


Hij gaf aan dat bestuurslid Harm Douwe Hitzert tijdelijk terugtreedt uit het bestuur. Naast de actualisering van de Erkenningsregeling OPK zal Harm Douwe zich inzetten om te komen met een oplossing voor de geconstateerde problemen met de gewijzigde archiefvernietigingsregeling. Een oplossing die kan rekenen op de steun van alle betrokken bloedgroepen binnen CA+ en ook rechtdoet aan het predicaat branchebrede certificering.

Hitzert drukt de aanwezigen als voorzitter van de Technische Commissie verder nog op het hart dat het noodzakelijk is dat bedrijven zich beter voorbereiden op de audits voor de Erkenningsregeling OPK. Van certificerende instelling KIWA is de kritiek gekomen dat teveel bedrijven zich onvoldoende voorbereiden op de audits waardoor deze langer duren dan nodig. Dit kost tijd en dus geld. De FNOI is tegen een verhoging van de audittarieven. Daartoe is het wel noodzakelijk dat ondernemingen zelf zoveel mogelijk bijdragen om de auditduur te beperken.

Harold Adriaansen van VCSW specialist in loonheffingen, verzorgde een korte presentatie over hoe werkgevers kunnen voorkomen dat ze onterecht premies afdragen. Ook gaf hij aan welke voordelen sociale wet- en regelgeving werkgevers kan bieden. In 2017 kan men bijvoorbeeld driedubbel voordeel krijgen doordat men de Lage-inkomensvoordeel (LIV), loonkostensubsidie en premiekorting alle drie tegelijk mag toepassen.

Na het officiële gedeelte kon iedereen nog op informele wijze met elkaar van gedachten wisselen tijdens de afsluitende borrel.