FNOI BEZOEK AAN CCIC NETHERLANDS

FNOI BEZOEK AAN CCIC NETHERLANDS

China wil haar eigen circulaire economie een impuls geven. De regering van president Xi Jinping heeft daarom een ban ingesteld op de import van vast afval uit het buitenland, waaronder ook Nederland. Met deze ban hoopt China eigen afval hoogwaardiger te verwerken en nationale recyclebedrijven meer te laten investeren in gescheiden inzameling van Chinees afval. De maatregel van de Chinese regering moet daarnaast tevens de kwaliteit van het milieu in het land bevorderen.

Als gevolg van Chinese importrestricties hebben Europese en Amerikaanse exporteurs van recyclingstromen moeite met de verkoop van hun eigen materiaal. Door aangescherpte kwaliteitseisen wordt ook veel oudpapier door China niet meer geaccepteerd. Naast dat de Chinese vraag daalt en kwaliteitseisen toenemen, hebben exporteurs tevens te maken met strengere Chinese inspecties. Zo ook in Nederland.

China vormt voor de Nederlandse oudpapier industrie een belangrijke afzetmarkt. De snelheid waarmee China de importrestricties heeft ingevoerd verraste menig bedrijf. Daarnaast was niet goed inzichtelijk wat nu de invoervereisten waren en hoe China hierop zou handhaven.

Inspecties

Een jaar na de invoering van de restricties daalt het Chinese stof licht neder. Twee fundamentele vragen blijven. Hoe zal de Chinese vraag naar Europese recyclingstromen zich ontwikkelen op de middellange termijn en welke ontwikkelingen in de Chinese inspectie kunnen exporteurs verwachten? Op 30 januari jl, heeft een FNOI afvaardiging een onderhoud gehad met de China Certification & Inspection Group Netherlands, CCIC Netherlands B.V om meer duidelijkheid voor haar leden te krijgen.

In een open gesprek toonde de CCIC NL begrip voor de zorgen die de FNOI en haar leden hebben. Duidelijk werd dat de importrestricties en de daarmee samenhangende handhaving ook hun effect hebben in China. Er zijn nog  maar 18 Chinese havens open voor de import van recyclingstromen waaronder voor oudpapier. Daarnaast is het aantal terminals per haven sterk teruggebracht. De terminals die beschikbaar zijn  worden zeer streng gecontroleerd door douane beambten die met een 24/7 videocontrole vanuit Beijing te maken hebben.

In Europa zijn er vijf nationaal gebonden CCIC kantoren, namelijk het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Elf andere Europese landen worden via CCIC Europe geïnspecteerd (zo worden Oost Europese inspectieverzoeken via CCIC EU door CCIC Duitsland uitgevoerd) Tijdens het gesprek werd bevestigd dat elke nationale CCIC de Chinese regels anders interpreteert, vandaar ook het verschil bijvoorbeeld tussen CCIC Nederland en CCIC UK beleid. Bijgevoegd tevens een lijst van de goedgekeurde ‘pre-shipment inspection’ organisaties wereldwijd.

kamerbrief over rapport van rivm mineral oils in food

Inzichtelijk werd ook, nu de General Administration of Quality Supervision (AQSIQ) niet meer bestaat, de controlewerkzaamheden direct vallen onder de Chinese douane. De CCIC Europe of een van de nationale vertegenwoordigers voert een pre-shipment controle uit, waarbij alle containers moeten worden gezien om ze te kunnen sealen. Fysiek resulteert dat tevens in een steekproefsgewijze controle en het nemen van monsters. Als de containers eenmaal zijn aangekomen in China voert de Chinese douane vervolgens een 100% controle uit waarbij de doorlooptijd kan oplopen tot 6 maanden.  Chinese klanten die te maken hebben met tegengehouden en/of teruggestuurde containers kunnen de betwiste inhoud op locatie komen bekijken bij de Chinese Douane.

CCIC NL gaf aan dat iedereen er bij gebaat is dat de inspecties zo efficiënt en goed mogelijk verlopen. Inspecties in Nederland zijn goedkoper dan elders in Europa vanwege de korte reisafstand en snelle doorloop van de controles. Door snel te schakelen probeert CCIC NL de kosten zo laag mogelijk en ook het inspectie tempo hoog te houden voor Nederlandse exporteurs. De CCIC NL heeft direct contact met de Chinese douane.

De Chinese handhaving kijkt streng mee naar de bevindingen van nationale CCIC’s. Bij tegengehouden of teruggestuurde containers wordt de verantwoordelijke CCIC door de Chinese douane op haar beslissing aangesproken en volgen er direct strafmaatregelen, bijvoorbeeld door het intrekken van de nationaal gerelateerde CCIC vergunning.

CCIC NL benadrukte dat het graag met de FNOI contact wil onderhouden, open staat voor nauwere samenwerking/ communicatie en daar waar mogelijk het inspectieproces efficiënter wil maken.  Heeft u als FNOI lid vragen of verzoeken m.b.t. CCIC NL inspecties dan kunt u deze voorleggen via de FNOI per e-mail.

FNOI CONTACT

Marktvooruitzichten

De Europese marktvooruitzichten voor recyclingstromen richting China zijn weinig positief. Zo vermoedt de CCIC NL dat de Chinese vraag naar vast afval elk jaar met 40% zal afnemen. De afname wordt veroorzaakt door een daling in het aantal verstrekte vergunningen en een uiteindelijke ban op de import van recyclingstromen in 2020.  De verwachte daling van vast afval (inclusief oud papier) dat mag worden verscheept richting China is van 24 mln ton in 2018,  naar 14 mln ton in 2019 en 9 mln ton in 2020. Europees Oud papier heeft een minder begunstigde positie ten opzichte van oud papier uit Japan of de VS (ondanks handelsoorlog).

Het restrictie beleid van president Xi zal naar grote waarschijnlijkheid ook niet worden geremd omdat:

  • De groei van Chinese economie daalt en ook de komende jaren zal blijven afnemen
  • De papierprijs in China daalt. Het in de toekomst verbeteren van de kwaliteit is geen garantie voor (meer) afzet.
  • De Amerikaanse markt weer geopend is en grote Chinese spelers fors inkopen. Amerikaans papier is meer in trek dan het Europese oudpapier.

De CCIC NL geeft aan dat zich ook nieuwe kansen zullen voordoen. Zo zal de Chinese vraag naar Europees pre consumer materiaal wel intact blijven. De End- of- Waste status voor Europees of Nederlands oudpapier is ook een belangrijk middel om de afzet richting China te stimuleren. In 2020 verwacht de CCIC namelijk nieuwe Chinese reglementen die voorzien in EoW en toegang van pre consumer waste tot de Chinese markt