Bijeenkomsten

Eerste GrondstoffenPoort geslaagd

Onder voorzitterschap van Marieke van der Werf vond op 10 juni jl in Perscentrum Nieuwspoort de eerste netwerkbijeenkomst van GrondstoffenPoort plaats.

GrondstoffenPoort is een nieuwe netwerkbijeenkomst over het belang van grondstoffen en een circulaire economie. De Poort is in het leven geroepen om in samenspraak met afvalverwerkers, recyclers en producenten enerzijds, en politici en bestuurders anderzijds, het belang van een goede, efficiënte en duurzame omgang met onze grondstoffen veilig te stellen.

Meer dan 90 vertegenwoordigers uit de recycling- en afvalwereld, alsook beleidsmakers en politici waren op de bijeenkomst in Nieuwspoort afgekomen.

Na de opening door oud milieuwoordvoerder van CDA, Marieke van der Werf, waren er enkele korte presentaties over wat er nog nodig is om de overgang naar de circulaire economie te realiseren.

Prins Carlos de Bourbon de Parme, directeur van duurzaamheidsorganisatie Insid, deed een beroep op de aanwezigen gezamenlijk de uitdaging de economie circulair te maken aan te gaan. Hij trok een vergelijking tussen hoe de mens en olifanten met hun leefomgeving omgaan. Olifanten in Zuid Afrika vergaren hun voedsel (boombladeren en twijgen) op een andere manier dan in Namibië. Uit die verschillen blijkt dat zij daarbij rekening houden met de specifieke vereisten van de natuurlijke omgeving, en zo de eco-systemen in stand houden.

‘Als olifanten dit kunnen, waarom de mens dan niet?!?”, zo hield prins Carlos de aanwezigen voor.

voorlichtingsbijeenkomst EVOA

Hoofd Duurzame Ontwikkeling van ABN AMRO, Richard Kooloos, wees op ontwikkelingen in de bouw waar bij het ontwerp van een gebouw al rekening wordt gehouden met het end-of-life stadium. Dit is van groot belang voor de intrinsieke waarde van een gebouw, en zal steeds meer een trend worden.

De vertegenwoordigers van IenM en VNO-NCW hadden beide een puntenlijstje met gedachten en kanttekeningen en eigenlijk meer vragen voor de zaal dan ideeën om het proces verder te brengen.

In de aansluitende zaaldiscussie wees de voorzitter van de Federatie Herwinning Grondstoffen, Ton Holtkamp de aanwezigen er opnieuw op dat de circulaire economie alleen dichterbij kan worden gebracht, als in de ontwerpfase rekening zal worden gehouden met recyclingmogelijkheden in het eindstadium. Alleen in een goede samenwerking tussen producenten en recyclers kunnen die noodzakelijke stappen worden gezet.

Het is daarom van belang dat ook producenten direct bij GrondstoffenPoort worden betrokken.

Het was een geslaagde eerste bijeenkomst waarbij ook parlementariërs van de vier grootste Kamerfracties aanwezig waren.

bvse Programma

Werksessies LAP3

In de eerste helft van juni zijn er drie zogenaamde werksessies georganiseerd ten behoeve van de totstandkoming van een nieuw Landelijk Afvalbeheersplan, LAP3.

Voor het nieuwe Afvalbeheersplan heeft de overheid de ambitie te komen tot een Materialenplan om zo een slag te maken naar een circulaire manier van denken en werken.

De drie georganiseerde werksessies hadden als doel frisse ideeën en goede suggesties op te leveren voor het nieuwe LAP.

De FNOI woonde als belangenorganisatie één van de drukbezochte werksessies bij. Onder leiding van een dagvoorzitter werden 3 thema’s aan de orde gesteld:

  • Reikwijdte LAP (naar een Materialenplan: LAP uitbreiden naar voorkant keten oid, of niet).
  • Producentenverantwoordelijkheid (willen ‘we’ daar meer mee?).
  • Innovatie wat kan LAP hiertoe bijdragen?).

Vanuit de FNOI zijn de 3 besproken thema’s aan elkaar geknoopt door te stellen: Om hogere kwantitatieve en kwalitatieve recyclingdoelstellingen te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de reikwijdte van LAP3 wordt uitgebreid naar de voorkant van de keten (ontwerp- en productiefase).

Producentenverantwoordelijkheid is een middel, geen doel op zich.

Producentenverantwoordelijkheid moet worden gericht op de voorkant van de keten: ‘design for recycling’ en (indien mogelijk) doelstellingen voor gebruik gerecycled materiaal in product. Zo kan een uitgebreid LAP ook voor een hoge mate van innovatie zorgen.