FNOI voorjaarsledenvergadering in het teken van de actualiteit

Op18 juni jl. vond de ledenvergadering van de FNOI plaats in Houten. Heldere presentaties over actuele thema’s zorgden voor een boeiende ledenbijeenkomst.

Na de goedkeuring van de FNOI-jaarrekening volgde terugkoppelingen uit de Technische Commissie, PR-Commissie, Klankbordgroep en Commissie Ketenbelangen over de lopende zaken en actualiteiten.

Wat langer werd stilgestaan bij de oprichting van de nieuwe Commissie Archief- en Datavernietiging, de verplichte WEEELABEX-certificering voor datavernietigers en de te nemen veiligheidsmaatregelen rond de transportbanden.

Vervolgens was het de beurt aan een drietal (gast)sprekers.

Microphone
Jan van Munster

LED-verlichting: verduurzaming en kostenbesparing

FNOI-bestuurslid Jan van Munster liet de stappen zien die binnen zijn bedrijf zijn genomen op het gebied van verlichting in het kader van het traject Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Door de overschakeling op LED-verlichting kan een reductie in het stroomverbruik van 65% worden gerealiseerd. Stapsgewijs ging Van Munster in op de genomen maatregelen en de gerealiseerde besparingen. Ook vertelde hij over het subsidietraject Energie Investerings Aftrek (EIA) en de daarbij ontvangen begeleiding.

Eindrapportage project papierstof

Erwin Heijnsbroek van EHS Services nam de aanwezige leden stapsgewijs door het traject dat is doorlopen in het branchegewijs bepalen van de grenswaarden voor papierstof. Zowel voor inhaleerbaar cellulose als respirabel cellulose. De vaststelling van branchegrenswaarden door de FNOI voorkomt dat elk bedrijf dit zelf moet laten onderzoeken en vaststellen. De eindrapportage is gereed en zal - na afstemming met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - met conclusies en aanbevelingen onder de FNOI-leden worden verspreid.

Erwin Heijnsbroek
Maurice van der Horst

Veranderingen in het arbeidsrecht- de gevolgen van de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Maurice van der Horst van Bierman Advocaten deed nog eens in vogelvlucht uit de doeken welke wijzigingen afkomen op werkgevers en werknemers als gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid.

De nieuwe wet waarvan de meest ingrijpende wijzigingen per 1 juli 2015 in werking treden, heeft als doel om het ontslagrecht flexibeler en ‘eerlijker’ te maken.

In zijn presentatie maakte Van der Horst nog eens duidelijk dat de wijzigingen eerder tot meer rechtsonzekerheid en hogere kosten leiden voor werkgevers, ondanks het gegeven dat de transitievergoeding lager uitvalt dan de ontslagvergoeding onder de oude regeling.