Archief- en Datavernietiging

Krachtige stem vernietigingsbranche door oprichting Commissie Vernietiging

Op 20 mei jl. hebben de CA+ gecertificeerde ondernemingen ingestemd met een plan voor de Commissie Vernietiging van de FNOI. Dit plan is op 18 juni door het bestuur van de FNOI bekrachtigd.

De Commissie Vernietiging gaat de belangen van de professionele, CA+ gecertificeerde, vernietigingbedrijven behartigen. Speerpunten van de Commissie voor het komend jaar zijn:

 • Vermarkten van de CA+ regeling en creëren maatschappelijke bewustwording voor vertrouwelijk vernietigen;
 • Belangenbehartiging om ervoor te zorgen dat vernietigingsbedrijven die vertrouwelijke data vernietigen, deze dienstverlening kunnen blijven bieden aan hun klanten. Naar aanleiding van nieuwe wetgeving op het gebied van Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (WEEE) zou dit namelijk onmogelijk kunnen worden.
 • Het toevoegen van een module voor productvernietiging aan de CA+ regeling.

De FNOI heeft zich het afgelopen jaar al hard gemaakt voor de belangen van de datavernietigingsbranche in het WEEE dossier.

CA+-logo

Vertrouwelijke datavernietiging na 1 juli

Per 1 juli 2015 dienen ver- en bewerkers van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA) gecertificeerd te zijn op basis van de WEEELABEX certificeringsnorm. Dit vanwege de implementatie van een Europese Richtlijn voor het verwerken van elektronische en elektrische apparatuur in de Nederlandse wetgeving. Deze wetgeving heeft ook gevolgen voor professionele datavernietigers.

Toen de wet werd aangenomen in februari 2014 waren er nog veel onduidelijkheden over de uitleg ervan en de interpretatie van de verschillende bepalingen. In samenwerking met de MRF heeft de FNOI in de afgelopen 1,5 jaar deze duidelijkheid proberen te krijgen. Zo zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en is een FNOI-werkgroep opgezet om oplossingsrichtingen te formuleren zodat datavernietigers na 1 juli 2015 hun werk kunnen blijven doen. 1 juli 2015 is inmiddels verstreken, maar de discussie met I&M en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de interpretatie en uitvoering van de wet loopt nog steeds. Nog altijd zijn er enige onduidelijkheden over de interpretatie van de regels. In deze FNOI INFO informeren wij u over de stand van deze discussie, wat u nog wel mag doen zonder WEEELABEX certificaat, handhaving en welke handelingsperspectieven u nu heeft.


A. Stand van de discussie

Eerder informeerden wij u dat er 4 oplossingsrichtingen uitgewerkt werden door de FNOI-werkgroep voor de datavernietigingsbranche. Hierbij een update:

 • 1. Werken onder Toezicht

  I&M (Directie Duurzaamheid & ILT) heeft de mogelijkheid van het be- en verwerken van AEEA door een niet-WEEELABEX onderneming onder toezicht van een WEEELABEX onderneming van de hand gewezen. Zij zien geen werkelijk voordeel voor de datavernietiger in de ‘werken onder toezicht’ constructie en vinden het onwenselijk om een grijs gebied in de uitvoering van de wet te creëren. Wat ook heeft meegewogen is dat de WEEELABEX organisatie de werkwijze van werken onder toezicht met klem van de hand wijst. De FNOI zal op korte termijn het gesprek met I&M (Directie Duurzaamheid & ILT) aangaan over deze beslissing. Het werken onder toezicht is volgens de FNOI nog steeds de meest praktische oplossing voor de datavernietigingsbranche zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de vereiste milieuverantwoorde werkwijze en de vereiste monitoring. Het is daarom van groot belang dat deze manier van werken alsnog goedgekeurd wordt.

 • 2. Componenten

  Op dit vlak heeft de FNOI na lang aandringen duidelijkheid van I&M (Directie Duurzaamheid & ILT) weten te krijgen. Onder bepaalde voorwaarden mogen componenten, waaronder harde schijven, gewoon vernietigd worden. Meer hierover, zie "B. Wat mag er zonder WEEELABEX?".

 • 3. WEEELABEX GAP-Analyse project

  Rond de 8 ondernemingen hebben aangegeven mee te willen doen met het project waarbij een lead-auditor per bedrijf zal onderzoeken wat het bedrijf nog dient te doen voordat het in aanmerking komt voor WEEELABEX-certificering. Wat is het "gat" (gap) tussen de huidige bedrijfssituatie en WEEELABEX? In de bijlage treft u een deelnameformulier aan met daarin meer informatie over dit project.

 • 4. Huidige WEEELABEX ondernemingen CA+ certificeren

  Gebleken is dat bij de huidige WEEELABEX gecertificeerde ondernemingen geen animo is om zich CA+ te certificeren. De investeringen en bedrijfsaanpassingen om in aanmerking te komen voor CA+ zijn te groot in verhouding tot het volume van de stroom.


B. Wat mag er zonder WEEELABEX?

Als u niet WEEELABEX gecertificeerd bent mag u geen AEEA meer ver- of bewerken. Meer informatie is te vinden op de MRF website. Specifiek voor datavernietigers houdt dit in dat er geen demontage en shredder/ kneus bewerkingen meer gedaan mogen worden. Op dit moment is het zo dat u de mobiele telefoons, hele computers, printers, etc. NIET meer mag vernietigen zonder WEEELABEX certificaat.

Er is een uitzondering. Componenten van elektrische en elektronische apparatuur die aan u zijn aangeboden voor vernietiging waarbij het oorspronkelijke apparaat niet is afgedankt- zijn geen AEEA. Denk daarbij aan een situatie waarbij een IT-afdeling van uw klant de harde schijven in hun serverkasten vervangt en deze harde schijven aan u aanbiedt voor vernietiging. Van belang is dat u er zeker van bent dat het apparaat waar het component uit gehaald is, niet afgedankt is. Die zekerheid kunt u middels een verklaring van uw klant verkrijgen. Zie de bijlage voor het I&M (Directie Duurzaamheid & ILT) standpunt t.a.v. componenten waarin de voorwaarden duidelijk staan uitgelegd.

weeelabex logoC. Handhaving

ILT heeft de naleving van de nieuwe AEEA-wetgeving als speerpunt aangemerkt. De ILT heeft het interventiekader en de interventieladder opgesteld om inspecteurs te ondersteunen bij hun beslissing over welke interventie passend is bij welke overtreding. De ladder kent vijf interventiecategorieën (“treden”), telkens met in gewicht toenemende consequenties voor de overtreder. De inspecteur kan zelf de interventie kiezen, zolang die keuze binnen de wettelijke kaders en de jurisprudentie valt. Zo kan hij besluiten om een zwaardere interventie toe te passen als hij denkt dat een lichtere interventie geen of niet het gewenste effect heeft. Het uitgangspunt is dat de inspecteur rekening houdt met het effect dat hij met de interventie denkt te kunnen bereiken. In eerste instantie kiest hij een interventie die zo laag mogelijk op de ladder staat, tenzij de wetgeving een andere interventie voorschrijft. Zie ook:

WWW.ILENT.NL

Van belang is te weten dat ILT coulanter kan optreden wanneer u duidelijk aan kunt tonen dat u stappen zet om WEEELABEX na te leven. Dit kunt u als volgt doen:

 • Doe mee aan het FNOI GAP-analyse project. Vul daarom bijgaand deelnameformulier in. De FNOI zal uw deelname schriftelijk bevestigen;

 • Dien een 'letter of intent' in bij de WEEELABEX organisatie door gebruik te maken van dit formulier. Deze letter of intent is de eerste stap in het officiële WEEELABEX-certificeringstraject en is een voorwaarde om een GAP-analyse uit te laten voeren;

 • Werk volgens de normen van WEEELABEX. ILT controleert of u een WEEELABEX certificaat heeft en of u de normen van WEEELABEX naleeft. Zo kunt u aantonen dat u volgens de norm werkt. De stap naar uiteindelijke certificering zal dan ook klein zijn. De FNOI zal overwegen binnenkort een tijdelijke CA+ module op te stellen met daarin de WEEELABEX eisen.

Garanties over de manier van handhaven kunnen wij logischerwijs niet geven. De individuele ILT-inspecteur is degene die de doorslag geeft.


D. Handelingsperspectieven

Het handelingsperspectief voor een professionele datavernietiger zonder WEEELABEX is momenteel helaas beperkt. Losse componenten als harde schijven uit niet afgedankte apparatuur kunt u blijven vernietigen, maar voor de rest van de stroom is WEEELABEX verplicht. De FNOI adviseert dan ook om mee te doen met het GAP-analyse project en alvast stappen te zetten richting WEEELABEX certificering. De FNOI zal intussen bij I&M (Directie Duurzaamheid & ILT)  duidelijk maken dat werken onder toezicht de meest praktische oplossing is voor deze professionele bedrijfstak. Inmiddels zijn hier door de VVD Kamervragen over gesteld.

Uiteraard zal de FNOI u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.